Podmienky ubytovania

Podmienky ubytovania
UBYTOVACÍ PORIADOK HOSTEL BRATISLAVA

Klient, ktorý si prenajme izbu, sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať nasledujúci ubytovací poriadok hostela Bratislava.
1. Hostel môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási alebo má objednané a hostelom potvrdené služby. Za týmto účelom klient vyplní prijímací formulár a predloží príslušnému pracovníkovi hostela svoj platný doklad totožnosti. Hostel klientovi vydá ihneď pri nástupe kľúč od izby a prístupový kód, ktorý zabezpečí vstup do hostela.
2. Hostel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou č. 419/2001 Z.z.
Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné
znaky na ich zaraďovanie.
3. Pri opakovanom príchode už ubytovaného hosťa do hostela je v prípade potreby klient na vyzvanie
povinný preukázať sa dokladom totožnosti.
4. Hostel môže v osobitných prípadoch ponúknuť klientovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky.
5. Na základe rezervovaného ubytovania je hostel povinný klienta ubytovať v dobe od 14:00 najneskôr do 21:00.
6. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s hostelom.
7. Ak nebol čas ukončenia ubytovania vopred dohodnutý, ukončí klient svoj pobyt najneskôr do 10:00 nasledujúceho dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom čase, hostel mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
8. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, môže mu hostel – ak mu vie vyhovieť – ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
9. Ak klient požaduje ubytovanie pred 14:00 hodinou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc, pokiaľ sa predom nedohodlo inak.
10. Hostel v prípade zrušenia rezervovaných a potvrdených služieb uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami podľa nasledujúcich pravidiel :
a.) 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z ceny objednaných služieb
11. Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a zistené prípadné závady je povinný ihneď oznámiť zamestnancovi hostela.
12. Klient súhlasí, že počas celej doby trvania ubytovania má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hostelová upratovačka, údržbár, prevádzkar, prípadne riaditeľ hostela.
13. Na hostelovej izbe alebo v iných priestoroch hostela klient nesmie bez súhlasu zodpovedného pracovníka vykonávať akékoľvek zmeny na zariadení, vykonávať opravy alebo zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.
14. V objekte celého hostela a osobitne na izbe nie je klientom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka prenosných elektrických spotrebičov, slúžiacich osobnej hygiene klienta.
15. Fajčenie je v celom objekte hostela zakázané.
16. Hostel nezodpovedá za veci vnesené ubytovaným klientom do hostela.
17. Hostel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a ostatných priestoroch hostela.
18. Prijímanie návštev v hostelových izbách môže povoliť len zodpovedný pracovník hostela.
19. Klient sa nesmie na izbe ani v iných priestoroch hostela hlučne zabávať a tým rušiť ostatných ubytovaných hostí. V čase od 22:00 do 06:00 je klient povinný dodržiavať nočný kľud.
20. V priestoroch hostela nie je z bezpečnostných dôvodov povolené nechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby. Za dieťa plne zodpovedá osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
21. Vodiť psov a iné zvieratá do hostela je zakázané.
22. Za všetky škody spôsobené klientom na majetku hostela zodpovedá klient podľa platných predpisov SR.
23. Sťažnosti a reklamácie klientov sa vykonávajú v zmysle reklamačného poriadku hostela, ktorý je umiestnený vo vstupnej hale. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách.
Storno
Storno pobytu

Ak zistíte, že chcete rezerváciu zrušiť, odporúčame tak urobiť čím skôr. Zrušenie zdarma je možné najneskôr 5 dní pred dátumom nástupu.
Ak zrušíte svoj pobyt menej ako 5 dní pred nástupom účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny ubytovania. V prípade nedostavenia sa na pobyt účtujeme 100% storno poplatok. Zvážte aj možnosť bezplatnej výmeny pobytu v iných termínoch.
O podrobnostiach sa informujte na mailovej adrese - info@hostelbratislava.eu. Radi Vám vyhovieme.
Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Poskytovateľ služieb :

Štefan Brandobur LOOK B, Mlynské luhy 2921/66, 82105 Bratislava,
IČO: 32178115, DIČ: 1025417283, zapísaný v živnostenskom registri pod č. 102-25360

Storno pobytu
Ak zistíte, že chcete rezerváciu zrušiť, odporúčame tat urobiť čím skôr. Zrušenie zdarma je možné najneskôr 5 dní pred dátumom nástupu.
Ak zrušíte svoj pobyt menej ako 5 dní pred nástupom účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny ubytovania. V prípade nedostavenia sa na pobyt účtujeme 100% storno poplatok. Zvážte aj možnosť bezplatnej výmeny pobytu v iných termínoch.
O podrobnostiach sa informujte na mailovej adrese - info@hostelbratislava.eu. Radi Vám vyhovieme..

Daň
Pri príchode je potrebné zaplatiť miestny poplatok (daň) za ubytovanie 1,70€ / osoba v hotovosti.
Od dane je oslobodená:
1. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a sprievodca, ktorá sa preukáže rozhodnutím, alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Fyzická osoba do 18 rokov veku a fyzická osoba staršia ako 70 rokov, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti.
3. Fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia, ktorá sa preukáže platným študentským preukazom.

Čas príchodu / odchodu
Na základe rezervovaného ubytovania sa budete môcť ubytovať vo svojej izbe v dobe od 14:00 najneskôr do 21:00.
V deň odchodu musíte opustiť izbu najneskôr do 10:00. Ak v izbe zostanete dlhšie, môže vám byť zaúčtovaná noc navyše.
Ak požadujete ubytovanie pred 14:00 vpíšte túto požiadavku do poznámky pri rezervácii. Ak to bude možné, radi Vám vyjdeme v ústrety.

Platba a zúčtovacia mena
Žiadny záručný vklad.
Platbu za pobyt je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK7511110000006634458002
Variabilný symbol - č. rezervácie, až po potvrdení rezervácie mailom.
Ak platba za rezerváciu nebude pripísaná najneskôr 5 dní pred nástupom na pobyt na náš účet, vaša rezervácia bude zrušená podľa storno podmienok.
Vyžaduje sa číslo kreditnej/debetnej karty, z ktorej bude stiahnutá zodpovedajúca čiastka.